Home
      Organisatie
      Contact
      Media
      West-Vlaanderen
      Oost-Vlaanderen
      Vlaanderen
      Visie
      Junior
      Tiener
klik hier voor een grotere figuur
klik hier voor een grotere figuur
klik hier voor een grotere figuur
klik hier voor een grotere figuurklik hier voor een grotere figuur
klik hier voor een grotere figuur
klik hier voor een grotere figuur
klik hier voor een grotere figuur
klik hier voor een grotere figuur
klik hier voor een grotere figuur
klik hier voor een grotere figuur
klik hier voor een grotere figuur
klik hier voor een grotere figuur
klik hier voor een grotere figuur
klik hier voor een grotere figuur
klik hier voor een grotere figuur
klik hier voor een grotere figuur
klik hier voor een grotere figuur
klik hier voor een grotere figuur
klik hier voor een grotere figuur
klik hier voor een grotere figuur
klik hier voor een grotere figuur

 

Voor jongens en meisjes met goesting in STEM ...

STEM staat voor Science, Technology, Engineering, Mathematics

In het Nederlands lees je dit als:
"exacte wetenschappen, techniek & technologie, het ingenieursvak en wiskunde".

 

Wij waren te gast in het provinciehuis:

1e rij in het midden: Rik Hostyn - gedeputeerde Jean de Bethune - voorzitster Eliane Spincemaille - Nele Heytens - Sabine Poleyn  en heel veel techniekmentoren


De Provincie West-Vlaanderen voorziet een 3-jarige subsidieovereenkomst
voor de Junior Techniekacademie

De Provincie West-Vlaanderen geeft haar goedkeuring tot een subsidieovereenkomst in het kader van de Junior Techniekacademie.  Gedurende 3 jaar (2019-2021) voorziet de provincie tot €50 000 per jaar, voor de realisatie van workshops voor leerlingen van het 3de en 4de leerjaar.

De overeenkomst kadert in de provinciale doelstellingen inzake economie en streekontwikkeling en de doelstellingen van de Techniekacademie om wetenschappelijke en technische beroepscompetenties te vergroten.

Kinderen (jongens én meisjes) die deelnemen aan de Techniekacademie West-Vlaanderen blijken na deelname meer ambitie te hebben voor een technische job, dat aansluit bij één van de belangrijkste knelpunten voor de groeibestendiging van het West-Vlaams industrieel weefsel, m.n. de beschikking over competente arbeidskrachten.

       


 

  

 

Provincie West-Vlaanderen gaat verdere samenwerking aan met Techniekacademies

4-12-2015

Vanaf 2016 ondersteunt de Provincie West-Vlaanderen via een samenwerkingsovereenkomst de ‘Techniekacademies’.
De overeenkomst loopt ook in 2017 en 2018 verder. Per jaar zullen de verschillende Techniekacademies op een maximum van 50.000 euro provinciale steun kunnen rekenen.

Techniekacademies in West-Vlaanderen
Reeds in 63 van de 64 gemeenten worden Techniekacademies georganiseerd. Techniekacademies zijn vergelijkbaar met teken- of muziekacademies en moeten de interesse in techniek en technologie bij kinderen tussen 10 en 12 jaar aanwakkeren. Gedurende 12 woensdagnamiddagen of zaterdagvoormiddagen volgen kinderen doe-sessies van 2 uur.
De gemeente of stad is de inrichter van de lokale techniekacademie en werkt daarvoor samen met de plaatselijke scholen (lager onderwijs en secundair onderwijs van alle schoolnetten) en bedrijven.

De gemeente of stad die dergelijke sessies inricht, doet daarbij beroep op de ‘Techniekacademie West-Vlaanderen’ voor de concrete organisatie en expertise.

Ondersteuning voor onderwijs, ook via het reglement subsidiëring flankerend onderwijs


Daarnaast trekt het provinciebestuur per jaar in totaal 150.000 euro uit voor ondersteuning van initiatieven via het reglement ‘subsidiëring flankerend onderwijs’. Via dat reglement wil de Provincie West–Vlaanderen (innovatieve) projecten in het kader van het onderwijsflankerend beleid in de provincie stimuleren en ondersteunen. De basisgedachte hierachter is om een grotere toestroming van leerlingen naar het technisch onderwijs te realiseren.
Zo wil de Provincie West-Vlaanderen meestappen in het STEM-actieplan van de Vlaamse Regering dat erop gericht is de aspecten ‘Science-Technology-Engineering en Mathematics’ beter aan bod te laten komen in het onderwijs.

www.west-vlaanderen.be/onderwijs

 

Techniekacademie krijgt verder provinciale ondersteuning

West-Vlaanderen - De deputatie gaat in op het voorstel om het initiatief van de Techniekacademie ook verder te ondersteunen vanuit het beleidsdomein economie. Gedeputeerde Carl Vereecke bevestigde dit tijdens de provincieraadszitting van 26 november 2015

“Door het initiatief vanuit de Hogeschool VIVES kunnen op dit ogenblik in 63 West-Vlaamse steden en gemeenten 2.030 kinderen tussen 10 en 12 jaar proeven van wetenschap, techniek en technologie”. Vorig jaar stelde provincieraadslid Kurt Himpec al voor om de provinciale ondersteuning van de Techniekacademie ook vanuit de bevoegdheid economie te ondersteunen en de Deputatie volgt nu dit voorstel.

“De doelstellingen inzake economie en streekontwikkeling en het concept van de Techniekacademie zijn zeer sterk gelinkt waarbij beroepscompetenties vergroot worden. Daarnaast wordt onze provincie geconfronteerd met een groot tekort aan technisch geschoold personeel en door leerlingen de kans te geven te proeven van techniek en wetenschap bestaat de kans dat ze een beter gemotiveerde studiekeuze maken en een technische of beroepsopleiding geen tweede of derde keuze wordt, maar een duidelijke eerste keuze. Dat is in het voordeel van de bedrijven die met deze problematiek kampen en ook duidelijk het nut inzien van de Techniekacademie. Want in elke stad of gemeente waar de Techniekacademie georganiseerd wordt, is er een financiële ondersteuning van lokale bedrijven”, stelde provincieraadslid Kurt Himpe.

De Techniekacademie ontving tot nu toe een subsidie via projecten flankerend onderwijs, maar eenzelfde of soortgelijk initiatief kan maar drie keer een subsidie krijgen. Via de bevoegdheid economie en onderwijs zal de Techniekacademie nu voor de komende drie jaar elk jaar een onrechtstreekse subsidie van 50.000 euro ontvangen.

 

 

Provincie verdeelt ruim 85.904 euro aan subsidies over 16 projecten flankerend onderwijsbeleid
Zestien onderwijsprojecten uit West-Vlaanderen ontvangen in totaal 73.094 euro steun van de Provincie.
Dat besliste de deputatie van de Provincie West-Vlaanderen in haar zitting van donderdag 28 mei 2015. De subsidiëring past binnen het provinciaal reglement inzake subsidiëring van projecten flankerend onderwijsbeleid.
Per jaar trekt het provinciebestuur hiervoor in totaal 100.000 euro uit.
Een overzicht van de projecten die subsidies ontvangen:
Bits4Edu – Basisschool De Vierboete
10.000 euro
Techniekkriebels BIS!! - BS Sint-Lodewijkscollege Sint-Andries
3.000 euro
Plantenasiel De Aster – SBSO Rumbeke Campus Ter Sterre
9.000 euro
How To Media – vzw Quindo
10.000 euro
DigiTAAL leren – Katholieke Basisscholen Regio Poperinge
4.379 euro
Een energie-atol aan de Vlaamse kust: top of flop ? – Koninklijk Atheneum Centrum Oostende
12.000 euro
Boerderijschool West-Vlaanderen – VIVES en INAGRO
5.500 euro
Techniekacademies Zuid-West-Vlaanderen – vervolgprojecten
3.438,75 euro
Techniekacadamies Midden-West-Vlaanderen – vervolgprojecten
6.862,50 euro
Techniekacademies Midden-West-Vlaanderen – nieuw
1.136,25 euro
Techniekacademies Brugge – vervolgprojecten
3.453,75 euro
Techniekacademies Brugge – nieuw
4.545,00 euro
Techniekacademies Westhoek – vervolgprojecten
6.877,50 euro
Techniekacademies Westhoek – nieuw
1.136,25 euro
Techniekacademies Oostende – vervolgprojecten
2.287,50 euro
Techniekacademies Oostende – nieuw
2.287,50 euro
Totaal
85.904 euro

 

Techniekacademie provinciaal ondersteunen vanuit economisch standpunt”

01/12/2014

De techniekacademie is overal een succes.

Tijdens de budgetbesprekingen op de provincieraad stelde provincieraadslid Kurt Himpe (N-VA) uit Izegem voor om het initiatief van de Techniekacademie vanuit de provincie te ondersteunen vanuit economisch standpunt.

'De Techniekacademie is een overrompelend succes', stelt provincieraadslid Himpe. 'Dit schooljaar wordt in 56 van de 64 West-Vlaamse steden en gemeenten een Techniekacademie georganiseerd. Intussen hebben nog twee bijkomende gemeenten ook al een aanvraag ingediend voor het volgende schooljaar. 1.680 kinderen uit het vijfde en zesde leerjaar van het lager onderwijs krijgen gedurende meer dan 40.000 uur via de Techniekacademie de kans om te proeven van techniek en wetenschap.'

'Op dit ogenblik steunt de provincie het initiatief via een subsidie voor projecten flankerend onderwijs', aldus Himpe die voorstelt om de ondersteuning te verschuiven van het beleidsdomein onderwijs met Carl Vereecke (Open VLD) als bevoegd gedeputeerde naar Jean de Bethune (CD&V) die als gedeputeerde bevoegd is voor economie.

Argumenten

Volgens Himpe zijn er drie argumenten. 'De doelstellingen inzake economie en streekontwikkeling en het concept van de Techniekacademie zijn zeer sterk gelinkt waarbij beroepscompetenties vergroot worden. Daarnaast wordt onze provincie geconfronteerd met een groot tekort aan technisch geschoold personeel en door leerlingen de kans te geven te proeven van techniek en wetenschap bestaat de kans dat ze een beter gemotiveerde studiekeuze maken en een technische of beroepsopleiding geen tweede of derde keuze wordt, maar een duidelijke eerste keuze.'

'Dat is in het voordeel van de bedrijven die met deze problematiek kampen en ook duidelijk het nut inzien van de Techniekacademie. In elke stad of gemeente waar de Techniekacademie georganiseerd wordt, is er een financiële ondersteuning van lokale bedrijven', gaat Himpe verder.

Provincieraadslid Kurt Himpe riep de deputatie op om deze verschuiving intern te bekijken. Gedeputeerde Jean de Bethune stelde dat hij het voorstel genegen is en er zeker bereidheid is om de voorgestelde piste grondig te bespreken.
 

 

 

Meer dan 1000 leerlingen maken mede dankzij de steun van de Provincie West-Vlaanderen kennis met techniek !

In de provincieraad van maart ll. werd een reglement goedgekeurd ter ondersteuning van innovatieve projecten die erop gericht zijn kinderen en jong-volwassenen op een aangename manier te laten kennismaken met techniek. Het reglement kwam er vanuit de vaststelling dat er ten overstaan van technische opleidingen nog altijd bij kinderen en ook hun ouders een zekere reserve bestaat. Ten onrechte trouwens, want heel wat van die studierichtingen bieden meer dan goede kansen op tewerkstelling en zelfs verdere studie in het hoger onderwijs.

Aan het reglement is jaarlijks een bedrag gekoppeld van 100.000 euro, waarbij de ingediende projecten, na onderzoek en advies door een beoordelingscommissie, kunnen rekenen op een maximum bedrag van 15.000 euro per project. De projecten kunnen ingediend worden door scholen, gemeenten en verenigingen, waarbij bovenlokale samenwerkingsverbanden als meerwaarde worden beschouwd. De Beoordelingscommissie is samengesteld uit vertegenwoordigers van de verschillende onderwijskoepels, het Regionaal Technologisch Centrum (RTC), de POM, de VDAB en Syntra-West en de Cel Onderwijs van de Provincie West-Vlaanderen.

In de loop van de maand april werd een eerste oproep gelanceerd. Niet minder dan 24 projecten werden ingediend, waarvan er 11 de toets van de beoordelingscommissie doorstonden. De deputatie nam op 26 juni 2014 de definitieve beslissing op basis van het advies van deze beoordelingscommissie.

De hoofdmoot van de projecten wordt gevormd door de "Techniekclubs" van de Hogeschool VIVES die verspreid over niet minder dan 50 gemeenten in 62 techniekclubs ontplooien. Vanaf januari 2015 zijn er nog 29 extra gepland. De Provincie is dan ook bijzonder blij dat ze door de ondersteuning met ruim 51.000 euro dit innoverend project een ruggensteun kan geven.
Andere projecten die op bijval van de jury konden rekenen zijn : “CoderDojos” West-Vlaanderen (mobiele gratis workshops ICT voor kinderen) , de “Technomobiel” van het KTA Heule, “Techniek voor Iedereen” van het Vrij Secundair Onderwijs Poperinge, de “Mobiele Laptopklas” van HOWEST en “Techniek Werkt” van het Consortium WEBROS, samen goed voor 39.000 euro aan subsidies.

Quotes: Carl Vereecke – gedeputeerde voor Onderwijs